STOWARZYSZENIE AKCJA SPOŁECZNA /SAS/ jest polską organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego obejmującego zadania w zakresie: pomocy społecznej, działalności na rzecz mniejszości narodowych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, upowszechniania  i ochrony praw kobiet, przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania  i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Działalność organizacji nastawiona jest na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa świadomego swych praw. Społeczeństwa wyedukowanego i sprawnego obywatelsko.

/SAS/ wspiera rodziny i osoby poprzez prowadzenie bezpłatnego i ogólnie dostępnego specjalistycznego poradnictwa, m.in.: prawnego, praw człowieka, praw obywatelskich oraz poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie itp.

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ posiada osobowość prawną.
 • Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 • Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego.
 • Statutowa działalność organizacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 • Sfera zadań publicznych, które Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem odnosi się m.in. do następujących obszarów: pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność na rzecz mniejszości narodowych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia, kształcenia, doradztwa, aktywizacji zawodowej, upowszechniania i ochrony praw kobiet, przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 • Działalność statutowa świadczona jest na rzecz ogółu społeczności.
 • 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej)
 • 8. Ewentualny dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 • 9. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze pożytku publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest budowanie wyedukowanego i sprawnego społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. osoby ubogie, bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, doświadczające przemocy, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających);
 • Przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego itp.;
 • Integrację i reintegrację zawodową i społeczną kobiet;
 • Prowadzenie analiz, badań, prognoz oraz dokonywanie specjalistycznych ekspertyz;
 • Prowadzenie szkoleń, kursów, działań o charakterze edukacyjnym oraz doradczym itp.;
 • Rozwój oferty usług związanych z rynkiem pracy (osoby bezrobotne, osoby zagrożone bezrobociem, pracownicy, pracodawcy itp.) i szeroko rozumianą polityką społeczną;
 • Udzielanie informacji oraz usług w zakresie poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychospołecznego itp.
 • Popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk, programów związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, integracji i reintegracji społecznej, zawodowej itp.;
 • Udzielanie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach wynikających z przepisów prawa polskiego i umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz możliwościach uzyskania wsparcia;
 • Współdziałanie i współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami zagranicznymi.

Wpisano do Rejestru Stowarzyszeń
Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (Nr 1470)
dnia 17 lipca 1998r., Numer KRS 0000018623

NIP 957-071-61-31, REGON 191608124

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ stawia sobie za cel wspieranie każdej formy wkładu mogącego przyczynić się do stworzenia Społecznej Europy, tj. takiej, która proponuje praktykę opartą na sprawiedliwości i uznaniu praw społecznych i politycznych oraz dąży do wyeliminowania wszelkich przejawów dyskryminacji i społecznego wykluczenia.

Praca Stowarzyszenia Akcja Społeczna /SAS/ służy wzmacnianiu efektywności i stabilności społeczeństwa obywatelskiego świadomego przysługujących mu praw.

 
Stowarzyszenie dąży do stworzenia systemu rozpowszechniania informacji i pomocy prawnej oraz psychospołecznej dla jak najszerszej grupy odbiorców.

Wszystkim potrzebującym udziela bezpłatnych porad, informacji oraz  wsparcia z zakresu szeroko rozumianych praw społecznych  i obywatelskich.

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/:

> poszerza dostęp obywateli do poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychospołecznego itp.

> proponuje rozwiązania modelowe, pobudzające energię obywatelską, niesie przesłanie o charakterze edukacyjnym oraz służy wyrównywaniu szans obywateli.

> mobilizuje środowiska prawnicze, psychospołeczne do pracy „pro bono” na rzecz lokalnych społeczności. 

/SAS/ wypełnia swoje statutowe zadania w oparciu o realizowane projekty (stałe) oraz projekty związane z aktualnymi konkursami grantowymi:

 1. Biuro Porad Obywatelskich w Gdańsku (BPO)
 2. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe (CES-SAS)
 3. Centrum Porad i Pism Prawnych (CPiPP-SAS


  Oferta programowa Stowarzyszenia Akcja Społeczna /SAS/ powstała w oparciu
  o kompleksową analizę potrzeb społeczności lokalnej w regionie


  Jej zakres jest ciągle rozszerzany i wzbogacany zgodnie z tym jak rozwijają się oczekiwania odbiorców.

 

    /SAS/ posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, merytoryczne i materialne, szczegółowy bank danych o zasobach regionu, sprawny system informacyjny oraz w pełni profesjonalną, wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrę. Stosuje nowoczesne modele oraz strategie zarządzania organizacją (m.in. zarządzania jakością, zasobami ludzkimi i finansowymi, projektami itp.), co daje gwarancję rzetelnej  i prawidłowej realizacji powierzonych mu zadań oraz właściwego dysponowania środkami finansowymi.

Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/ otrzymało następujące
nagrody i wyróżnienia:

 1. wyróżnienie Wojewody i Marszałka Województwa Pomorskiego za działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach                X edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka. 
 2. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej w roku 2004.
 3. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Gdańska dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej w roku 2005.
 4. Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2006.
 5. Wyróżnienie Dyrektora MOPS w Gdańsku „Zielone Serce” w roku 2007r.

 

Patronat nad działalnością poradniczą /SAS/ od 2002r. sprawuje: Rzecznik Praw Obywatelskich. Patronat medialny sprawuje Gazeta Prawna.

Jesteśmy profesjonalnym zespołem osób udzielających informacji i wsparcia z zakresu praw społecznych, praw obywatelskich, praw człowieka - wszystkim osobom tego potrzebującym.

Nasze porady udzielane są bezpłatnie, i każdy może z nich skorzystać.

Gwarantujemy, że przekazane informacje są kompletne, aktualne i rzetelne. Warunki w jakich udzielamy porad zabezpieczają poczucie poszanowania godności każdego klienta, bezstronności i poufności.

Stawiamy sobie za cel świadczenie usług na najwyższym możliwie poziomie i pragniemy, by poprzez edukację społeczną wzmacniać mieszkańców środowiska lokalnego, w którym działamy. Proponujemy praktykę opartą na sprawiedliwości i uznaniu praw społecznych i politycznych oraz dążymy do wyeliminowania wszelkich przejawów dyskryminacji i społecznego wykluczenia.

"Każdy człowiek ma, jako członek społeczeństwa, prawo do ubezpieczeń społecznych, ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wspólny wysiłek narodu i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla poczucia godności i swobodnego rozwoju osobowości."

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka art. 22.